Бөлім қызметкерлерінің 19622010 жылдар аралығында жариялаған жеке ғылыми-зерттеу еңбектері:

 1. “Алтын Жамбы”. Жүсіпбек Шайхисламұлының жыр-мұралары: Үш томдық. Құрастырған Тоқтар Әлібек.  – Алматы: «Азия Арна» баспасы, 2015.
 2. «Хазiрет Әли». Дiни дастандар. Құрастырып, ғылыми тусiнiктерiн жазrандар: Тоқтар Әлібек, Жанат Салтақова (жауапты шығарушы). – Алматы, 2015. – 432 бет.
 3. Әлібек Тоқтар.  «Ойтамызық»: Зерттеулер. Пікірлер. – Қарағанды, «Ли Ю.Ю.» ЖК, 2013. – 260 бет.
 4. Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. 1– 2-томдар. /С.Қасқабасов – құрастырып, текстерін, түсініктерін жазушылардың бірі. – Алматы: Жазушы, 1995.
 5. Азибаева Б. Казахские народные романические дастаны. Монография.– Алматы: Ғылым, 1990.
 6. Азибаева Б. Казахский дастанный эпос. Монография.  – Алматы: Ғылым, 1998.
 7. Алпысбаева Қ. Шоқан Уәлиханов – фольклортанушы. Монография. –Алматы: Ғылым, 2001.
 8. Ахметов Ш. Ленин және балалар әдебиеті. – Алматы: Мектеп,1969.
 9. Әлібек Т. Жетісу ақындары. Зерттеулер. – Алматы: Әдебиет және өнер институты, 2008.
 10. Әлібек Т. Құланаян Құлмамбет. Монография. –Алматы: Асем-Систем, 2004.
 11. Әлібек Т., Алпысбаева Қ., Әуесбаева П. Кейбір халық әдебиеті үлгілерінің салыстырмалы текстологиясы. – Алматы: Әдебиет және өнер институты, 2007.
 12. Әлібек Т., Алпысбаева Қ., Әуесбаева П. Қазақ фольклоры текстологиясының кейбір мәселелері. – Алматы: Әдебиет және өнер институты, 2004.
 13. Әуесбаева П. Қазақ фольклорындағы әңгіме жанры. Монография. –Алматы: Ғылым, 2001.
 14. Ғабдуллин М. Қазақ әдебиеті. Орта мектептің 8-сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Казмем ОПБ, 1961.
 15. Ғабдуллин М., Ысқақов Б. Халық ауыз әдебиеті. 8-класқа арналған оқу құралы. – Алматы: Мектеп, 1974.
 16. Ғұмарова М.Ғ. Қазақтың халық поэзиясындағы В.И.Ленин бейнесі. – Алматы: Ғылым, 1973.
 17. Джамбул Джабаев. Избранные произведения. //Составление, вступительная статья и научные комминтарии С.Каскабасова. – Алматы: Ғылым, 1996.
 18. Елеукенов Ш., Шалғынбаева Ж.. Қазақ кітабының тарихы (Ежелгі дәуірден 1917 жылға дейін). – Алматы: Санат, 1999.
 19. Каскабасов С. Духовная культура Казахстана в ХІІІ-ХҮ в.в. //История казахстана. С древнейших времен до наших дней. В 5-томах. – Алматы: Атамұра, 1997.Т.2. С.225–239; 536–564.
 20. Қазақ фольклоры мен әдебиет шығармаларының текстологиялық зерттелуі. – Алматы: Ғылым, 1983.
 21. Қасқабасов С. Абай және фольклор. – Алматы: Білім, 1995.
 22. Нарымбетов Ә. Ерлік пен жеңіс жыры. – Алматы: Ғылым, 1990.
 23. Нарымбетов Ә. Қазақ совет әдебиеті. Әдебиеттану, сын және өнердің библиографиялық көрсеткіші. 2-том. – Алматы: Ғылым, 1986.
 24. Нарымбетов Ә. Қалижан Бекхожин. – Алматы: Рауан, 1993.
 25. Нұрмағамбетова О. Жамбыл және халық поэзиясы. – Алматы: Қазақстан, 1976.
 26. Нұрмағамбетова О. Тәжібаев Ә. Ұлы жыршы (Ж.Жабаевтің туғанына 125 жыл толуына). – Алматы: Ғылым, 1972.
 27. Раис Ғ. Сөз өнері теориясы: Оқулық кітап. – Алматы: Таңбалы, 2010.
 28. Сейдімбеков А. Күй шежіре. – Алматы: КРАМДС-Яссауи, 1992.
 29. Сейдімбеков А. Қазақ әлемі.  Этномәдени пайымдау. – Алматы: Санат, 1997.
 30. Сейдімбеков А. Мың бір маржан: Қара өлең табиғаты. – Алматы: Өнер, 1989.
 31. Сейітов С. Әдебиеттер достығы. Мақалалар мен зерттеулер. – Алматы, Жазушы, 1965.
 32. Сейітов С. Қазақ поэзиясындағы Маяковский дәстүрі. – Алматы, Ғылым, 1966.
 33. Сейітов С. Өмір суреттері (әдеби-сын мақалалар жинағы). – Алматы: Жазушы, 1969.
 34. Субханбердина Ү. Кітап жолы – арман жолы. – Алматы: ОҒК, 2001.
 35. Тазһире-и Буғра хан. //Көне түркі тілінен аударып, ғылыми түсініктемелерін жазған С.Қосан. – Алматы: Толағай, 2008.
 36. Тарақты Ақселеу (Сейдімбеков А.). Балталы, Бағаналы ел аман бол. – Алматы, 1993.
 37. Тарақты Ақселеу. Қазақтың әйгілі күйшілері: IX-XX ғасырлар. – Алматы, 1992.
 38. Шеризат-Гүлшат. Ғылыми басылым.// Құрастырып, алғы сөз, ғылыми түсінігін жазған Б.Әзібаева. –Алматы, 2001.
 39. Ыбыраев Ш. Эпос әлемі. Қазақ батырлар жырының поэтикасы. Монография. – Алматы: Ғылым, 1993.
 40. Ыбыраев Ш., Алпысбаева Қ., Әлібек Т. Халық әдебиетін жинау, жүйелеу, сақтаудың әдістемелік құралы.Толықтырылған екінші басылымы.– Алматы: Кие, 2009.
 41. Ысқақов Б. Оқу кітабы: Үлкендерге арналған. – Алматы: Қазмемкөркемәдеббас., 1963.
 42. Ысқақов Б. Сәбит Дөнентаевтың ақындық жолы. – Алматы: Мектеп, 1966.

Ғылыми-зерттеу еңбектер мен басылымдар үлгілері

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. 1– 2-томдар. /С.Қасқабасов – құрастырып, текстерін, түсініктерін жазушылардың бірі. – Алматы: Жазушы, 1995.

Алпысбаева Қ. Шоқан Уәлиханов – фольклортанушы. Монография. –Алматы: Ғылым, 2001.

Әлібек Т. Құланаян Құлмамбет. Монография. –Алматы: Асем-Систем, 2004.

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында дайындалған жүзтомдық «Бабалар сөзі» сериясы