Бөлім қызметкерлерінің 19622010 жылдар аралығында жариялаған жеке ғылыми-зерттеу мнографиялары:

  1. Тоқтар Әлібек. «Құланаян Құлмамбет». Монография. Ықшамдалған 2-басылым./–Алматы – «Баспалар үйі» АҚ,  2015. – 272 бет. 
  2. «1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліс: тарихи маңызы, халық әдебиеті мен өнеріндегі орны, құжаттық дерекнамасы» атты Халық. ғыл.-теор. конф. мат. / Құраст.: П. Әуесбаева, Н. Мүрсәлімова. – Алматы: «Әдебиет әлемі», 2016. – 256 бет.
  3. Тоқтар Әлібек. «Халық әдебиетіндегі тарих көріністері. Қазақ фольклорының тарихилығы». 1-том. Монография. – Алматы: «НВ Принт» ЖШС, 2016. – 340 бет.
  4. «Қазақ текстологиясы: эпостық жырларды мерзімдеу (датировка) мәселелері». Ұжымдық монография. – Алматы, «Әдебиет Әлемі» 2017. – 416 бет.
  5. «Қожамқұли-бек Балхи. Тарих-и Қыпшақи» / Сөзбе-сөз аударған Ю.Пилтан, әдеби өңдеп, редакциялық жұмыстарын жүргізіп, қосымшаларын жазғандар: Т. Әлібек, Н. Елесбай, А. Оралбек. – Алматы: Принт, 2017. – 800 бет.
  6. Әуесбаева П. Қазақ фольклорындағы әңгіме жанры. Монография. –Алматы: Ғылым, 2001.
  7. Ыбыраев Ш. Эпос әлемі. Қазақ батырлар жырының поэтикасы. Монография. – Алматы: Ғылым, 1993.
  8. Азибаева Б. Казахские народные романические дастаны. Монография.– Алматы: Ғылым, 1990.
  9. Азибаева Б. Казахский дастанный эпос. Монография.  – Алматы: Ғылым, 1998.
  10. Алпысбаева Қ. Шоқан Уәлиханов – фольклортанушы. Монография. –Алматы: Ғылым, 2001.

Ғылыми-зерттеу еңбектер мен басылымдар үлгілері

Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы. Шығармаларының екі томдық толық жинағы. 1– 2-томдар. /С.Қасқабасов – құрастырып, текстерін, түсініктерін жазушылардың бірі. – Алматы: Жазушы, 1995.

Алпысбаева Қ. Шоқан Уәлиханов – фольклортанушы. Монография. –Алматы: Ғылым, 2001.

Әлібек Т. Құланаян Құлмамбет. Монография. –Алматы: Асем-Систем, 2004.

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында дайындалған жүзтомдық «Бабалар сөзі» сериясы